تصویر گردان
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
خانم فرجی
فایل صوتی زبان یازدهم.
 

 

خانم فرجی
قابل توجه
دانش آموزان علاقه مند به درس زبان انگلیسی:
🅾️ #پسوندهای_اسم_ساز
🔴تنها اسم ها، صفت ها، قیدها و فعل ها هستندکه دارای فرم اشتقاقی هستند. این فرم ها می توانند بیانگر تفاوت معنایی باشند یا اینکه تنها نشانگر نوع گرامری کلمه باشند. فرم های اشتقاقی تنها در برگیرنده پسوندهایی هستند که بیانگر یکی از حالت های زیر باشند:
1⃣🅾️ یک جزء گرامری را به جزئی دیگر تبدیل می کنند. این پسوندها به آخر کلمه هایی که وجود دارند، اضافه می شوند (engage + ment = engagement)
‼️ در برخی موارد پس از اضافه شدن پسوند به آخر کلمه تغییراتی هم درکلمه صورت می پذیرد
 (destroy + tion = destruction).
‼️ گاهی اوقات یک کلمه دارای چندین فرم اشتقاقی است که آخرین آنها مشخص کننده گروه گرامری کلمه است
nation + al + ize + ation =nationalization
که یک اسم است
   2⃣🅾️ عامل تشخیص یک نقش گرامری هستند بدون اینکه به کلمه ای کامل قبل از خود اضافه شوند (distance “اسم” و distant “صفت” است) .
🏮پسوندهای اسم ساز به قرار زیر می باشند:
   1⃣🅾️ پسوندهایی که فعل ها را به اسم تبدیل می کنند:
    🔵 (الف) پسوندهایی که بیانگر حالت یا وضعیت چیزی هستند.
✅مانند: age, -al, -ance, ence, -(e)ry, ment-, t-, tion, sion, -ure
  💢   marriage, arrival, allowance, persistence, bribery, arrangement, weight, deviation, enclosure
  🔵 (ب) پسوندهایی که نشانگر شخصی هستند که کننده کاری است، اهل جایی است یا در زمینه ای فعالیت دارد.
 مانند:
💢  -ant, -ent, -er, -or, -eer, -(i)an, -arian, -ist💢
  🔶  📌 مثال ها:
💢 defendant, attendant, manager, governor, auctioneer, New Yorker, antiquarian, Bostonian, librarian, typist💢
  🚫 (ج) پسوند ing که به مفهوم فعلی کلمه ای اشاره دارد که به آن اضافه شده است. اسم هایی که با ing همراه هستند به رشته های کاری و فعالیت های تفریحی اشاره دارند
 (fishing, mining, dancing,engineering)
💥 یا به عنوان مضاف در اسم های مرکب مورد استفاده قرار می گیرند
❌ (swimming pool, ironing board)❌
 💥برخی از این ترکیب های ing دار چنان پرکاربرد هستند که گاهی اوقات برای توصیف آنها از صفت استفاده می شود
(a good cleaning, excellent hunting)
💥یا اینکه می توان آنها را بصورت جمع بکار برد
 ❌(blessings, weddings)❌
🔴 پسوندهایی که اسم ها را از افعال متمایز می کنند:
اسم ------> فعل
belief------>  believe
proof------>  prove
life -------->  live
defense ----->  defend
receipt ------->  receive
descent ------>  descend
advice ------>  advise
   🔵 پسوندهایی که صفت ها را به اسم تبدیل می کنند و بیانگر داشتن یک حالت خاص هستند:
❌ -ity, -ness, -th ❌
    📌✅ مثال ها:
activity, sterility, happiness, usefulness, warmth, strength
    🚫 پسوندهایی که اسم ها را از صفت ها متمایز می کنند:
✅–ant یا –ent (صفت)
✅–ance یا –ence (برای اسم)
    ❎ مثال ها
intelligent/intelligence, distant/distance, brilliant/brilliance, radiant/radiance
     🅾️ پسوندهایی که اسم های ذات را به اسم های معنا تبدیل می کنند و بیانگر وضعیت یک حالت هستند:
❌ –hood, –ism, –ship ❌
   📌✅  مثال ها:
brotherhood, childhood, heroism, despotism, fellowship, statesmanship
  🔴 پسوندهایی که اسم ها را به اسم هایی دیگر تبدیل می کنند که بیانگر (۱) یک دکترین، نظریه، مکتب یا باور باشند،
 مانند:
 ism؛
 (۲) پیرو یا حامی چنین دکترین، نظریه، مکتب یا باور باشند.
 مانند:
ist.
    📌✅ مثال ها:
 capitalism/capitalist, communism/communist, impressionism/impressionist, terrorism/terrorist
🏮در برخی از موارد این پسوندها به جای اینکه به اسم اضافه شوند، به صفت اضافه می شوند:
realism/realist, idealism/idealist, socialism/socialist.
❎ برخی اوقات آنچه قبل از این پسوندها قرار می گیرد، یک کلمه کامل نیست:
 pessimism/pessimist, baptism/baptist, chauvinism/chauvinist.
 
🔴 پسوند ess- شخص مؤنث را از شخص مذکر متمایز می کند:
waiter/waitress, actor/actress, host/hostess, steward/stewardess.
🔵از دیگر پسوندهای مؤنث ساز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
❌-ine (hero/heroine),
❌-ix (aviator/aviatorix),
❌-ette (suffragist/suffragette)
    💥 تنها در مورد اینگونه اسامی است که در زبان انگلیسی می توانیم بااستفاده از پسوند تمایز جنسیتی را نشان دهیم. در دیگر موارد فرق جنسیتی تنها از طریق کلمات متمایز میسر می شود
( boy/girl, uncle/aunt,
a woman doctor/ a man servant).
❌نکته ❌
📌 اخیراً در زبان انگلیسی از کلمات خنثی تر (به جهت جنسیت) استفاده می شود تا از غالب بودن کلمات مذکر پرهیز شود:
📌 chairperson, flight attendant, firefighter

استفاده از فن آوری در آموزش در میان دانش آموزان پایه سوم درس زبان انگلیسی 3
اسامی دانش آموزان گروه برتر (به ترتیب حروف الفبا):
1.مبینا خیرمحمد
2.مائده رضایی
3.فاطمه سرشکی
4.فاطمه عنایتی
5.هانیه سادات نیک تاش

پروژه های دانش آموزان برای درس زبان - خانم فرجی

خانم فرجی
خانم فرجی: 3⃣نکات دستوری درس سوم کتاب زبان انگلیسی پایه سوم متوسطه3⃣ #Phrasal_Verbs (Two- Word Verbs) فعل های دو کلمه ای (مرکب) ➡️ Phrasal verbs are usually two-word phrases consisting of a verb + an adverb or a verb + a preposition which could have variety of meanings. Like: call up, turn on,... Phrasal verbs present difficulties for non-native speakers because their meaning is difficult or impossible to guess from the individual words that make them up. For example: Where were you when the meeting BROKE UP(ended)? 🔺فعل متعدی(گذرا) (transitive) نیاز به مفعول دارد. She CLEANED the room. 🔺بعد از فعل لازم(ناگذر) (intransitive) مفعول نمی آید. She ARRIVED home at 6 p.m. - فعل های دو کلمه ای به دو گروه تقسیم شده اند: 🔵1. جدا شدنی(separable) مثل put on (فقط فعل های متعدی(transitive) در این گروه قرار دارند.) 🔵2. جدانشدنی(inseparable) مثل look at (شامل فعل های لازم و بعضی از فعل های متعدی می باشد.) 🔸در جداشدنی ها به قسمت بعد از فعل میگن جزء قیدی ( particle ) مثل on بعد از put. Some of the most common particles are:  on, off, in, into, out, up, down, away, back, through, over 🔸در جدا نشدنی ها به قسمت بعد از فعل میگن حرف اضافه (preposition) مثل at بعد از look. 🔴 کاربرد فعل های دو کلمه ای در جمله: 🔹1. جدا شدنی ها، مانند: He put on the coat. He put the coat on. He put it on. وقتی مفعول اسم است هم میتونه بعد از فعل دو کلمه ای بیاد و هم بین آنها. وقتی مفعول ضمیر مفعولی است فقط بین آنها میاد مانند مثال بالا. 🔹2. جدا نشدنی ها، مانند: He looked at the pictures. He looked at them. مفعول چه اسم باشه چه ضمیر مفعولی باید بعد از فعل دو کلمه ای بیاد مانند مثال بالا. 🔵 کاربرد ترکیب adjective + preposition نیز بدین صورت می باشد، مانند: He is interested in the film. He is interested in it. 1⃣ تعدادی از فعل های دو کلمه ایی جدا شدنی: turn on, turn off, turn up, turn down, put on, take off, give back, pick up, wake up, call up, write down, look up, take apart, throw away 2⃣ تعدادی از ترکیب های جدا نشدنی: look at, look for, look after, speak to/with, talk to/with, speak about/of, talk about/of, listen to, think about, wait for, similar to, different from, sorry about/for, interested in, responsible for, afraid of, tired of, full of, bored with, consist of, careful about, worried about, ashamed of, insist on, search for, instead of, go on, keep on. 🔹Use pronouns instead of nouns. 1. Please give back THE BOOK. 2. I talked with THE DOCTOR. 🔹Put the words in the correct order. 1. him, at 6, please, up, wake, . 2. waiting, it, was, for, she, . 🔹Choose the correct option. 1. "Did you call up your brother?" "Yes, I called ........... ." A. up him B. her up C. up her D. him up 2. She lost her pens this morning. She is looking ...... now. A. it for B. for them C. for it D. them for I hope it will be helpful. sh.Faraji☃

خانم فرجی
Collocations:
1) have
have a drink
have a good time
have a haircut
have a holiday
have a problem
have a relationship
have a rest
have lunch
have sympathy

2) take
take a break
take a chance
take a look
take a rest
take a seat
take a taxi
take an exam
take notes
take someone's place
take someone's temperature

3) do
do business
do nothing
do someone a favour
do the cooking
do the housework
do the shopping
do your best
do your hair
do your homework
Do the dishes
Do the laundry  
 
 4) get
get a job
get a shock
get angry
get divorced
get drunk
get frightened
get home
get lost
get married
get nowhere
get permission
get pregnant
get ready
get started
get the impression
get the message
get upset
get wet
get worried

خانم فرجی

خانم فرجی
✡Grammar is a science that deals with correct use of language both in conversation and writing.
❇️Sentence: Group of words which makes complete sense.
Example :
The Earth goes around the sun.
Where do you come from ?
❇️Phrase: Group of words which makes sense but not complete sense.They have no subject or predicate of their own.
Example :
invited to the party,
as soon as possible
❇️Clause: Group of words which forms part of a sentence, and contains a subject and a predicate.
Example :
The man whom I hate,
While it is raining
✡Types of Sentences
❇️Statements or Assertion:                 
A sentence that makes a statement or assertion.
Example :
The sun rises in the east.
I saw him this morning.
❇️Interrogative Sentence:  A sentence that asks a question.
Example :
Why did you go there ?
How old are you ?
❇️Imperative Sentence:
A sentence which expresses a command, a requestor or a wish.
Example :
Get out of the class.
sit down.
❇️Exclamatory Sentence:
A sentence which expresses a sudden, strong feeling.
Example:
How beautiful the sky is!
What a fine morning!

خانم فرجی

خانم فرجی
 
     
 
 
نقشه سایت