اولیاء مدرسه
 
نادیا یعثوبی
پست الكترونیكی :

nyasoubi52@gmail.com

سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد مکاترونیک
 
سوابق كاری :
 
 
ارتباط با مدیر سایت
گیرنده
 
نقشه سایت