اخبار/مقالات
معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان
روزهای حضور اولیا منتخب در واحد آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.
مدیر واحد آموزشی سرکار خانم فاطمه سریزدی
معاون آموزشی مدرسه سرکار خانم  فرزانه یعقوبعلی
معاون پرورشی مدرسه سرکار خانم سیمین سلطانی
نماینده دبیران  
رئیس انجمن اولیا و مربیا  
نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان  
منشی و رابط انجمن  
عضو اصلی  
عضو اصلی  
   
 
 
نقشه سایت